Všeobecné obchodní podmínky

 

Toto znění Všeobecných obchodních podmínek pronájmu reklamních zařízení je nedílnou součástí Objednávky nebo Smlouvy o pronájmu reklamních zařízení, uzavřené mezi pronajímatelem, společnost DIGIpromo s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Třebešíně 599/24, PSČ 100 00, IČO 63669790, a nájemcem.

 

 1. Předmětem nájmu dle objednávky či nájemní smlouvy je reklamní zařízení, specifikované v objednávce či nájemní smlouvě, dále označované jen jako „zařízení“. Pronajímatel prohlašuje, že pronajaté zařízení je způsobilé k obvyklému užívání.
 2. Pronajaté zařízení zůstává po celou dobu pronájmu majetkem pronajímatele.
 3. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou v objednávce či nájemní smlouvě.
 4. Pří potvrzení objednávky nebo uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen složit u pronajímatele kauci ve výši dle příslušného ceníku pronajímatele (není-li domluveno jinak), platného ke dni potvrzení objednávky nebo uzavření smlouvy. Pronajímatel tuto kauci vrátí nájemci, jestliže nájemce splní veškeré povinnosti stanovené objednávkou a nájemní smlouvou, zejména vrátí-li pronajímateli v dohodnuté době nepoškozené zařízení. Pronajímatel je oprávněn započíst vůči složené kauci veškeré své peněžité pohledávky za nájemcem, vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy.
 5. Pokud nájemce vrátí zařízení později než do 12 hodin dne následujícího po dni skončení nájmu dle objednávky či nájemní smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení objednávky či nájemní smlouvy a nájemce je v takovém případě povinen platit nájemné v plné výši s přirážkou ve výši 100 % za každý i započatý den.
 6. Za pronájem zařízení je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele (nebo dle individuálně domluvené ceny), platného ke dni potvrzení objednávky nebo uzavření nájemní smlouvy. Nájemné se hradí za každý den pronájmu zařízení (jedním dnem se rozumí doba 24 hodin od okamžiku předání a převzetí zboží) s výjimkou dne, v němž bylo zařízení předáno nájemci, stalo-li se tak po 12 hod. Nájemné za celou sjednanou dobu uhradí nájemce, pronajímateli předem při potvrzení objednávky nebo uzavření smlouvy (není-li domluveno jinak).
 7. Nájemce je povinen zabezpečit pronajaté zařízení, aby nezpůsobilo žádné škody v místě použití. Nájemce odpovídá za veškeré tyto škody vzniklé v době pronájmu. V případě technických závad na zařízení nájemce včas upozorní pronajímatele.
 8. Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na pronajatém zařízení. Podpisem potvrzení o převzetí zařízení nájemce zároveň potvrzuje, že převzal zařízení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a že byl poučen o způsobu jeho užívání.
 9. Nájemce je oprávněn užívat zařízení pouze k účelu, k němuž je výrobcem určeno.
 10. Nájemce není oprávněn dále pronajímat, zapůjčit či přenechat k užívání půjčené zařízení jiným právnickým nebo fyzickým osobám.
 11. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém zařízení jakékoli změny či úpravy.
 12. Porušení některé z povinností uvedených v čl. 5, 6, 9, 10 a 11 těchto obchodních podmínek je považováno za podstatné porušení objednávky či nájemní smlouvy.
 13. Cena za dopravu a instalaci, kde bude zařízení umístěno, jeho odborné spuštění a zaučení, se řídí dle platného ceníku. Další stěhování či instalace do přilehlých prostor se řeší individuálně a za příplatek.
 14. Za obsah spuštěný na pronajatém zařízení si nájemce ručí sám. Obsah musí odpovídat hardwarovým a softwarovým vlastnostem zařízení. V případě potřeby jakéhokoli zásahu do obsahu nájemce ze strany pronajímatele, se řeší individuálně a za příplatek.
 15. Nájemce svým podpisem objednávky či nájemní smlouvy potvrzuje, že:
  • je srozuměn s tím, že v případě prodlení s vrácením pronajatého zařízení je pronajímatel oprávněn bez dalšího domáhat se jeho vydání cestou občanského soudního řízení a případně trestního řízení;
  • v případě ztráty či poškození uhradí plnou pořizovací částku nebo opravu předmětu ihned a v hotovosti;
  • uděluje pronajímateli souhlas s tím, aby shromažďoval a zpracovával ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, osobní údaje nájemce, uvedené v objednávce a v nájemní smlouvě, a to výhradně pro účely jeho vlastní podnikatelské činnosti a evidence zákazníků;
  • veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření objednávky a nájemní smlouvy jsou pravdivé;
  • převzal tyto Všeobecné obchodní podmínky pronájmu reklamních zařízení jakožto nedílnou součást objednávky či nájemní smlouvy a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.
 16. V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou s těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.